Mediașul Civic


STATUTUL

ASOCIAȚIEI „MEDIAȘUL CIVIC”

  CAPITOLUL 1: DISPOZITII GENERALE   Art. 1. Denumirea asociaţiei este Asociaţia „Mediașul Civic” (A.M.C./AMC).   Art. 2. Sediul asociaţiei este în Mediaș, str. _____________ numărul ________judeţul Sibiu. Asociaţia poate înființa filiale sau alte asociaţii/cluburi.   Art. 3. Asociaţia este organizată şi funcţionează în baza prezentului statut.   Art. 4. Asociaţia se constituie pe o perioada nelimitată.   Art. 5. Asociaţia este o organizaţie pentru medieșeni, apolitică, non-profit, nonguvernamentală, fără scop lucrativ şi cu personalitate juridică;   Art. 6. Patrimoniul asociaţiei se constituie din: taxe pentru servicii de la membrii activi, cotizaţii ale membrilor, subvenţii, sponsorizări, donaţii, precum şi din activităţi economice proprii.   CAPITOLUL 2: SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI   Art. 7. Scopul asociaţiei este:
 1. Să se implice în dezvoltarea oraşului prin redactarea, coordonarea şi implementarea unor proiecte de interes local la nivel social, economic, educaţional, cultural, pentru instruirea şi formarea medieşenilor în spiritul european;
 2. Să organizeze evenimente culturale cu tematica, dedicate artei (literaturii, picturii, sculpturii, arhitectură şi urbanism, muzică, artă fotografică, artă populară, cinematografie) pentru amatori şi profesioniști;
 3. Să vegheze la respectarea legii în comunitate, a principiilor şi relaţiilor sociale corecte, la formarea unui cetățean modern instruit, curajos şi responsabil, integrabil în sistemele sociale, politice şi culturale comunitare;
 4. Sa organizeze proiecte de educație şi training, şi să implice în toate acţiunile şi activităţile sale mijloacele de comunicare în masă;
 5. Să sprijine prin eforturile sale cunoaşterea tuturor aspectelor privind cadrul legal, ajutând astfel la constituirea altor organizaţii non-guvernamentale, precum şi a unora cu caracter comercial;
 6. Să activeze pentru reaşezarea ierarhiilor de valoare în viaţa Mediaşului, pe criterii de moralitate şi competenţă;
 7. Să servească prin activităţile şi demersurile sale la formarea unei administraţii publice locale eficiente, care sa asigure o creştere substanţială a calităţii vieţii locuitorilor urbei.
  Art. 8. Obiectivele asociației:
 1. Să creeze o structură socio-economică integrată, capabilă să asigure resursele umane/materiale pentru realizarea scopului asociaţiei;
 2. Să transfere gratuit, în beneficiul membrilor comunităţilor în care îşi realizează obiectivele, în  special tinerilor specialişti care şi-au probat capacitatea şi au absolvit un curs/pachet cursuri de pregătire profesională, pe profilul proiectului donat:
 3. logistică – privind dezvoltarea economică durabilă a comunităţilor  din zona Târnavei Mari;
 4. portofolii de proiecte, care condiţionează amorsarea dezvoltării economice alternative durabilă (prin intermediul unor tineri specialişti, recomandaţi de comunitatea solicitantă).
 5. Să organizeze pe bază de voluntariat:
 6. Consultanţă / asistenţă în perioada implementării / amorsării / funcţionării proiectelor donate (cu suportarea de către beneficiar a costului consumabilelor, transportului, cazării şi diurnei specialiştilor solicitaţi);
 7. Monitorizarea administraţiei locale şi a instituţiilor statului reprezentate în comunitatea în care se implementează proiecte ale sale, în situaţii precum:
– protecţia mediului, – protecţia drepturilor beneficiarilor proiectelor donate (respectarea drepturilor omului şi cetăţeanului, ale tinerilor, ale femeilor, ale întreprinzătorilor, ale categoriilor defavorizate/dezavantajate, ale minorităţilor de orice tip, dar şi a drepturilor de autor); – desfăşurarea alegerilor locale şi generale;
 1. Organizarea spaţiului şi alocarea timpului necesar desfăşurării evenimentelor cultural-artistice.
 2. Organizarea unor centre pentru învăţământ practic, pentru formarea continuă a membrilor comunităţilor prin intermediul unor diferite tipuri de metode şi tehnici de predare, având în vedere atât cazurile de reorientare profesională, cât şi cele de  specializare, dar şi a unor cursuri pentru copii şi tineri (şcoală tip „școala de Duminică”, „şcoala de vară”, iarnă etc.).
 3. Să pună în funcţiune şi să gestioneze/supravegheze:
 4. cluburi/asociaţii non profit ale artiştilor şi oamenilor de cultură din zona;
 5. societăţi pentru administrarea proiectelor asociaţiei;
 6. să organizeze un fond de Solidaritate Socială şi Economică al membrilor asociaţiei, destinat:
 7. să susţină implementatorii proiectelor specifice ale asociaţiei;
 8. să susţină în justiţie, prin specialişti autorizaţi, interesele membrilor săi, victime ale abuzurilor autorităţilor;
 9. să implementeze proiecte privind educaţia civică, în vederea eradicării corupţiei, stopării furtului intelectual;
 10. să organizeze pe plan local evenimente:
 11. întâlniri (întâlniri formale şi informale, mese rotunde, seminarii, forum-uri,conferinţe);
 12. evenimente (concursuri, serbări tematice, competiţii sportive, saloane de prezentare,  expoziţii, festivaluri, spectacole, emisiuni radio/tv);
 13. campanii (publicitare, de sprijin ale obiectivelor altor organizaţii, strângere de fonduri, lansări de tinere talente, de culturalizare în masă);
 14. să organizeze selecţii şi preselecţii pentru depistarea copiilor, tinerilor talentaţi, persoanelor cu abilităţi artistice din diferite medii socio-culturale, potenţialilor membrii ai societăţii interesaţi în promovarea artei şi culturii în rândurile cetăţenilor din zona rurală, precum şi în zonele defavorizate din punct de vedere financiar;
 15. să înfiinţeze centre specializate pentru evaluarea şi clasificarea membrilor comunităţilor care demonstrează înclinaţii şi abilităţi artistice/sportive;
 16. să înfiinţeze departamente de promovare şi consultanţă ale artiştilor locali, care să susţină dezvoltarea artistică şi culturală a Mediașului si a Zonei Târnavelor prin:
 17. servicii de impresariat artistic, consultanţă managerială;
 18. proiecte si programe de lansare, desfăşurătoare de evenimente, turnee de promovare;
 19. editare de ziare și reviste, cărţi, broşuri, materiale de publicitate şi reclamă;
 20. editare de spoturi audio, clipuri video, filme documentare de scurt/lung metraj, albume muzicale;
 21. informare şi mediatizare;
 22. să realizeze sondaje, anchete şi studii sociale/economice/culturale pentru orientarea activităţilor membrilor săi şi a membrilor comunităţii;
 23. să implice mişcarea culturală medieșeana în proiecte de dezvoltare turistică zonală prin:
 24. organizări de serate culturale şi alte evenimente cu specific tradiţional;
 25. organizarea de concerte muzicale în staţiuni de odihnă şi agrement;
 26. spectacole de teatru ambulant;
 27. editare de pliante şi albume cu vestimentaţie şi tradiţie populară;
 28. proiecte de design (sau amenajare interioară) pentru locaţii destinate turiştilor, care să includă lucrări de artă populară sau artă modernă autentificată;
 29. suplimentarea ofertei turistice prin expoziţii de opere cu vânzare spre public în cadrul incintelor de cazare şi a spaţiilor de servire;
 30. proiecţii de film în spaţiu restrâns sau în aer liber;
 31. să înainteze autorităţilor proiecte şi strategii pentru restaurarea unor edificii culturale cu rezonanţă istorică, case memoriale, opere de artă distruse, opere meşteşugăreşti unicat;
 32. să informeze autorităţile abilitate despre distrugerea, furtul sau copierea muncii artistice, plagierea, în scopuri materiale a creaţiei intelectuale;
 33. să presteze servicii de investigaţii, anchete economice şi sociale la cererea membrilor săi sau a altor persoane fizice sau juridice să încurajeze competiția corectă între agenții economici, să ceară autorităților locale reglementarea problemei proprietăților private și a infrastructurii orașului;
 34. să ofere consultanţă în probleme economice sau sociale membrilor săi sau altor persoane fizice;
 35. să furnizeze servicii de ocupare a forţei de muncă, selecţie şi plasare de personal;
  Art. 9. Calitatea de membru este personală şi inalienabilă.
 1. orice persoană fizică sau juridică care dorește să devină membru al Asociației „Mediașul Civic” va trebui:
– să depună o cerere de adeziune, contrasemnată de doi membri mai vechi ai Asociației; – să primească confirmarea de adeziune; – să plătească taxa de înscriere și prima cotizație lunară; – pot fi membri și persoane minore între 16 și 18 ani, care nu vor plăti cotizații sau taxe de înscriere.   Art. 10. Drepturile membrilor asociaţiei:  
 1. Membrii asociaţiei au dreptul de a alege sau de a fi aleşi în funcţiile de conducere ale asociaţiei;
 
 1. membrii asociaţiei pot propune:
 2. Adunării Generale – proiecte de hotărâri;
 3. Consiliului Director – moţiuni;
 4. membrii asociaţi au drept de vot egal.
 
 1. în termen de 10 zile de la data la care o Hotărâre a Adunării Generale a devenit publică, membrul asociaţiei absent poate cere desolidarizarea sa de acea hotărâre, dacă o consideră contra prezentului statut sau legislaţiei în vigoare
 
 1. membrii asociaţi pot promova în orice funcţie de conducere dacă sunt aleşi sau dacă au câştigat o licitaţie legal organizată
 
 1. membrii asociaţiei pot propune Adunării Generale sau Consiliului Director, iniţiative personale care să îmbunătăţească performanţele asociaţiei
 
 1. membrii asociaţi pot fi recompensați pentru munca depusă în folosul asociaţiei, prin creşterea garanţiilor acestora
 
 1. asociaţia apară drepturile constituţionale ale membrilor săi, pe care poate să-i reprezinte în justiţie, prin specialişti autorizaţi, la cererea acestora
  Art. 11. Obligațiile membrilor  
 1. să respecte prezentul statut;
 2. să participe în mod susţinut la acţiunile asociaţiei;
 3. să respecte hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
 4. să îndeplinească sarcinile primite, cu competenţă şi în timp util;
 5. să răspundă la convocările pentru şedinţele Adunării Generale sau ale Consiliului Director;
 6. membrii asociaţiei trebuie să plătească lunar cotizaţia stabilită de Adunarea Generală;
 7. să nu promoveze atitudini antidemocratice, antirasiste sau naționalist-extremiste;
 8. să adopte limbaje de comunicare civilizate, cu respectul opiniei celorlalți și cel al libertății de expresie;
 9. să nu utilizeze activitățile Asociației în scopuri economice personale.
    Art. 12. Pierderea calităţii de membru al asociaţiei se poate face prin:  
 1. retragere: membrul / asociatul poate ieşi din asociaţie, cu condiţia să notifice în scris acest fapt, cu cel puţin 6 luni înainte de finalul anului social sau poate fi exclus conform punctului b
 2. excludere: excluderea poate fi motivată de:
– nerespectarea statutului; – de abateri de la legislaţie, fie de comiterea unor fapte care aduc atingere bunelor moravuri, care pot afecta imaginea asociaţiei. Consiliul Director poate decide excluderea unui membru, iar acesta poate să facă apel la Adunarea Generală în maximum 15 zile de la comunicare prin mandat poştal, confirmat la primire Adunarea Generală poate hotărî excluderea unui membru cu majoritate de 2/3 din cei prezenţi. Membrii care se retrag din asociaţie sau sunt excluşi nu pot avea pretenţii asupra patrimoniului Asociaţiei, fiind obligaţi să plătească cotizaţia pe toată perioadă cât au fost membri asociaţi.   CAPITOLUL 3: ORGANIZAREA ASOCIATIEI   Art. 13. Organele de conducere ale asociaţiei sunt:  
 1. Preşedintele asociaţiei
 2. Adunarea Generală
 3. Consiliul Director
  Art. 14. Preşedintele Asociaţiei reprezintă interesele asociaţiei faţă de autorităţi şi faţă de terţi, reprezintă asociaţia pe plan local, naţional şi internaţional, conduce adunările şi reuniunile Consiliului Director şi ale Adunării Generale, semnează valabil pentru actele şi documentele asociaţie, preşedintele poate da mandat de prezentare şi drept de semnătură vicepreşedintelui sau unuia dintre membrii Consiliului Director, primeşte, analizează şi rezolvă reclamaţiile membrilor asociaţiei şi a angajaţilor asociaţiei.   Art. 15. Preşedintele asociaţiei poate fi şi preşedintele Consiliului Director.   Art. 16. Preşedintele asociaţiei este ales de către Adunarea Generală.   Art. 17. Mandatul preşedintelui asociaţiei este de 4 ani.   Art. 18. Adunarea Generală este organul suprem al asociaţiei şi se compune din membri asociaţi, reprezentanţi ai filialelor, stabiliţi de către Adunarea Generală a membrilor filialelor pe baza următoarei norme de reprezentare:
 1. Filiala cu 7-20 membri – 1 reprezentant;
 2. Filiala cu 20-50 membri – 2 reprezentanţi;
 3. Filiala cu peste 50 membri – 3 reprezentanţi.
  Art. 19. Adunarea Generală lucrează în şedinţe ordinare anuale şi ședinţe extraordinare.   Art. 20. Adunarea Generală va fi convocată de preşedintele Asociaţiei (persoana căreia i se încredinţează de către organele în drept ale asociaţiei conducerea Asociaţiei).   Art. 21. Convocarea Adunării Generale se poate face şi în cadrul ședințelor ordinare de către Consiliul Director, în baza unei motivaţii scrise.   Art. 22. Adunarea Generală este statutar întrunită dacă au răspuns convocării, cel puţin 1/2+1 din numărul membrilor. Hotărârile se iau cu majoritate absolută a membrilor prezenţi. La a doua convocare se va putea decide cu majoritate absolută a celor prezenţi, oricare ar fi numărul lor. Hotărârile privind modificarea statutului, dizolvarea Asociaţiei sau transformarea  scopului social, trebuie să întrunească acordul a cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor asociaţi prezenţi sau absenţi.   Art. 23. Propunerile sau actele făcute în scris fără deliberare vor avea putere de hotărâre, dacă vor fi semnate de unanimitatea membrilor asociaţi.   Art. 24. Adunarea Generală hotărăşte:
 1. asupra prestaţiilor şi cotizaţiilor la care vor fi supuşi membrii;
 2. asupra demiterii şi excluderii membrilor asociaţi, potrivit prezentului statut;
 3. asupra formelor de convocare ale Adunării Generale;
 4. asupra cvorum-ului şi majorităţii cu care se vor lua hotărârile;
 5. asupra modului de votare;
 6. asupra structurii organizatorice a asociaţiei şi a atribuţiilor organelor executante;
 7. asupra numirii directorului executiv şi a specialiştilor din staff-ul asociaţiei;
 8. asupra alegerii membrilor Consiliului Director şi a cenzorilor asociaţiei;
 9. de a revoca individual sau colectiv mandatele Consiliului Director şi ai comisiei de cenzori, dacă prin  actele lor vor periclita interesele asociaţiei;
 10. asupra bilanţului gestiunii la finele fiecărui an social actele  neatribuite prin statut Consiliului Director sau Comisiei de Cenzori, revin de drept Adunării Generale, care le va exercita conform prezentului statut.
  Art. 25. În exercitarea atribuţiilor sale Adunarea Generală emite hotărâri, care sunt valide prin semnătura preşedintelui asociaţiei.   Art. 26. Adunarea Generală alege dintre membrii asociaţiei, membrii Consiliului Director pentru  o perioadă de 2 ani. Consiliul Director este format din minim 3 membri.   Art. 27. Consiliul Director reprezintă Asociaţia în toate aspectele vieţii sale juridice şi organizaționale, conform statutului şi hotărârilor Adunării Generale. După expirarea mandatului girează activităţile asociaţiei, până la alegerea unui nou Consiliu Director.   Art. 28. Consiliul Director lucrează în ședințe ordinare lunare, în şedinţe extraordinare, fiind valabil întrunit în prezenţa majorităţii absolute a membrilor săi. Consiliul Director va fi convocat de preşedinte, prin secretarul asociaţiei.   Art. 29. Atribuţiile Consiliului Director :
 1. întocmeşte strategia de acţiune a asociaţiei şi o supune aprobării generale;
 2. propune Adunării Generale structura organizatorică a asociaţiei precum şi modificările acesteia;
 3. propune Adunării Generale persoanele care pot să ocupe posturile remunerate ale asociaţiei, precum şi demiterea lor;
 4. suspendă din funcţiile de execuţie persoanele care se fac vinovate de grave încălcări ale prezentului statut;
 5. întocmeşte anual bugetul asociaţiei pentru anul următor pe care îl supune aprobării Adunării Generale;
 6. prezintă Adunării Generale bilanţul gestiunii la finele anului social;
 7. decide în ceea ce priveşte excluderea membrilor asociaţiei care nu au respectat prezentul statut;
 8. duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;
 9. delegă o parte din atribuţiile sale directorului executiv sau unei firme de administrare.
  Art. 30. În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliului Director emite Decizii şi propuneri de Hotărâri   Art. 31. Deciziile Consiliului Director se iau numai în unanimitate   Art. 32. Asociația înființează „Clubului Mediașul Civic”, ca formă de socializare săptămânală, găzduită de un spațiu comercial, privat sau public alternativ, din orașul Mediaș.   CAPITOLUL 4: CONTROLUL ASOCIAȚIEI   Art. 33. Activitatea curentă a asociaţiei este verificată de către Cenzor / Comisia de cenzori   Art. 34. Cenzorul / Comisia de Cenzori sunt alese de către Adunarea  Generală cu un mandat de 2 ani cu posibilitatea de a fi realeşi.   Art. 35. Cenzorul / Comisia de Cenzori trebuie să-şi exercite personal mandatele lor.   Art. 36. Cenzorul / Comisia de Cenzori informează Adunarea Generală asupra controalelor efectuate, prin rapoarte de constatare.   Art. 37. Cenzorul / Comisia de Cenzori poate convoca Adunarea Generala in situația in care s-au produs prejudicii materiale , financiare sau  morale asociației.   Art. 38. Obligațiile Cenzorului / Comisia de Cenzori:
 1. să urmărească modul în care sunt respectate hotărârile Adunării Generale şi fondurile asociaţiei
 2. să prezinte rapoarte scrise cu neregulile  activităților asociaţiei
  Art. 39. Cenzorul / Comisia de Cenzori sunt responsabili în faţa Adunării Generale pentru prejudiciile cauzate acesteia, prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu rea voinţă a atribuţiilor ce le revin conform prezentului statut.   Art. 40. Registrele contabile vor fi puse la dispoziţia organelor de control abilitate prin lege de către Consiliul Director.   CAPITOLUL 5: PATRIMONIUL ASOCIATIEI   Art. 40. Patrimoniul asociaţiei se compune din fonduri băneşti şi bunuri materiale care provin din taxa de înscriere şi cotizaţii lunare ale membrilor activi, subvenţii, sponsorizări, finanţări, donaţii şi activităţi economice proprii.   Art. 41. Taxa de înscriere în asociaţie a unei persoane fizice este de 15 lei, taxa de înscriere pentru o societate comercială cu răspunderi limitate este de 50 lei, taxa de înscriere pentru o societate pe acţiuni de 100 lei şi se achita în urma aprobării cererii de înscriere în asociaţie a Consiliului Director. Cotizaţia lunară este de 10 lei. Valoarea cotizaţiei şi a taxei de înscriere in asociaţie este posibil de schimbat în urma unei hotărâri de  Adunare Generală.   Art. 42. Beneficiarii donaţiilor achită suma de 2% cu titlu de taxă pentru înscrierea în asociaţie, în vederea garantării implementării proiectului donat.   Art. 43. Patrimoniul asociaţiei va fi utilizat pentru realizarea scopului şi a obiectivelor pe care asociaţia şi le-a propus.   Art. 44. Administrarea Patrimoniului asociaţiei este de competenţa Consiliului Director, care răspunde în faţa Adunării Generale, în raport cu legislaţia în vigoare a statului şi a reglementărilor aprobate de Adunarea Generală.   CAPITOLUL 6: MODIFICĂRI DE STATUT. DIZOLVARE   Art. 45. Modificările de statut se pot face numai prin hotărârea Adunării Generale, în condiţiile prevăzute în art.22 ultimul alineat din prezentul statut.   Art. 46. Consiliul Director va comunica organelor teritoriale unde asociaţia este înregistrată, orice modificare hotărâtă de Adunarea Generală în legătură cu prezentul statut, în termen de 30 de zile.   Art. 47. Dizolvarea asociaţiei poate fi hotărâtă de către Adunarea Generală, convocată în mod special şi care să îndeplinească condiţiile stipulate în art.22 ultimul alineat din prezentul statut. Adunarea Generală va desemna o comisie de lichidare, însărcinată cu atribuirea activului net în conformitate cu legea.   Art. 48. Dizolvarea asociaţiei va face obiectul unei declaraţii către organele legale care au aprobat constituirea ei.   CAPITOLUL 7: DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII   Art. 49. Asociaţia „Mediașul Civic” (A.M.C./AMC) din Mediaș are personalitate juridică, siglă, ştampilă şi legitimaţii proprii.   Art. 50. Asociaţia „Mediașul Civic” (A.M.C./AMC) din Mediaș va fi înregistrată ca persoană juridică la Judecătoria Mediaș.